Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.576.268 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 345 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Nic, co dałoby się powiedzieć o Bogu i boskiej opatrzności, o stworzeniu świata i sensie ludzkiego życia, o celowym porządku rzeczy i ostatecznym przeznaczeniu wszechświata nie jest ani falsyfikowalne, ani wyposażone w moc prognostyczną.
 Tematy różnorodne » PSR » Władze i organy

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Delegatów PSR w dniu 5 grudnia 2009 r.

Dnia 5 grudnia 2009 r. w Ośrodku Wypoczynkowo - Szkoleniowym Uniwersytetu Szczecińskiego (Pobierowo ul. Grunwaldzka 66) odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów (PSR).

O godz. 10:30 Komisja Rewizyjna (KR) w składzie Aleksander Ciok oraz Marian Piotr Jankowski spotkała się z ustępującą Prezes Małgorzatą Leśniak, a następnie z ustępującym skarbnikiem Markiem Ławreszukiem w celu przedyskutowania prac oraz analizy sprawozdań z działalności Zarządu Głównego w mijającej kadencji.

Walne Zgromadzenie Delegatów rozpoczęło się o godzinie 11:27. Zebrani delegaci, członkowie oraz goście zostali przywitani przez Prezes Małgorzatę Leśniak.

Na funkcję przewodniczącego komisji zgłoszona została kandydatura Marka Pawłowskiego, a na protokolanta Radosława Adamiaka.

Wyniki głosowań: obydwie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów obecnych było 23 z 24 delegatów. Na tej podstawie została stwierdzona prawomocność zgromadzenia.

Lista obecności:
1. Radosław Adamiak,
2. Mariusz Agnosiewicz,
3. Elżbieta Binswanger-Stefańska — nieobecna.
4. Ilona Boska,
5. Mateusz Burzawa,
6. Aleksander Ciok,
7. Paweł Gliński,
8. Magdalena Kowalczyk,
9. Ewa Kwiatkowska,
10. Małgorzata Leśniak,
11. Marek Ławreszuk,
12. Grażyna Morawska,
13. Bożena Mozolewska,
14. Krzysztof Pawlik,
15. Marek Pawłowski,
16. Marian Piotr Jankowski,
17. Michał Rembas,
18. Grzegorz Roman,
19. Joanna Rutkowska,
20. Wojciech Skorupski,
21. Kamil Ślesiński,
22. Paweł Śliwa,
23. Katarzyna Tarnowska.

Przedstawione zostały kandydatury do Komisji Skrutacyjnej (KS):
1. Magdalena Kowalczyk
2. Grażyna Morawska.
3. Krzysztof Pawlik

Wynik głosowania: do KS weszli jednogłośnie wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Marek Pawłowski przedstawił porządek obrad, który na wniosek Mariusza Agnosiewicza został zmieniony z powodu planowanej nieobecności w drugiej części obrad (ślub humanistyczny). Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad:
1. Przywitanie delegatów, członków i ew. zaproszonych gości — Prezes PSR.
2. Otwarcie Zgromadzenia Delegatów PSR — Prezes PSR.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu za okres marzec-listopad 2009.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Etyki Członkowskiej.
10. Sprawozdania z oddziałów/ośrodków lokalnych.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia.
13. Dyskusja Programowa — część I — debata nad budżetem, ew. zmiany w statucie Przerwa obiadowa.
14. Przedstawienie kandydatur do nowych władz PSR.
15. Wybory Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Etyki Członkowskiej.
16. Dyskusja Programowa — część II — ustalenie kierunków działań i priorytetów na rok 2010
17. Wolne wnioski.
18. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Ad. 7. Sprawozdanie Zarządu za okres marzec-listopad 2009.

Małgorzata Leśniak przedstawiła sprawozdanie z działalności PSR w mijającej kadencji. Odczytała także odpowiedź Prezydenta Stalowej Woli Pana Andrzeja Szlęzaka w związku z propozycją PSR przyznania mu tytułu Racjonalisty Roku 2009.

Przerwa w obradach od 12:30 do 12:40.

Ad. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aleksander Ciok przedstawił sprawozdanie z prac oraz spotkania z Prezes oraz skarbnikiem, które odbyło się bezpośrednio przed zgromadzeniem. Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o rekomendacji i udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

Ad. 9. Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Etyki Członkowskiej.

Do Sądu Koleżeńskiego (SK) w mijającej kadencji nie wpłynęła żadna sprawa, o czym poinformował w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Macieja Psyka Przewodniczący Zgromadzenia Delegatów Marek Pawłowski.

Przedstawiono także sprawozdanie Rzecznika Etyki Członkowskiej Marka Pawłowskiego. W mijającej kadencji nie wpłynęła żadna sprawa.

Mariusz Agnosiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności i rozwoju ceremonii humanistycznych. Przedstawił również propozycję sformalizowania wynagrodzeń dla mistrzów ceremonii humanistycznych.

Ad. 10. Sprawozdania z oddziałów/ośrodków lokalnych.

Zostały przedstawione sprawozdania z działalności oddziałów i ośrodków PSR w mijającej kadencji w kolejności:
- Warszawa — Joanna Rutkowska.
- Kraków — Wojciech Skorupski.
- Wrocław — Aleksander Ciok.
- Szczecin — Jerzy Kochan.
- Łódź — Magda Kowalczyk.

Ad. 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Zostało zaproponowane rozwiązanie kwestii honorariów dla mistrzów ceremonii poprzez zawieranie umowy o dzieło z celebrantem i pobieranie od zainteresowanych kwot na zasadach opłaty, co jest zgodne ze statutem PSR jako organizacji „Non Profit". Niemniej jednak została podjęta decyzja o skontaktowaniu się z prawnikiem w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości z tym związanych. W kwestii ceremonii humanistycznych została przeprowadzona dyskusja nad standardami i wymaganiami wyboru celebransów ślubów humanistycznych.

Przeprowadzono również dyskusję na temat lokalu — siedziby Stowarzyszenia w Warszawie. Marian Piotr Jankowski przedstawił od strony prawnej potrzebę posiadania adresu siedziby.

Ad. 12. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów wnosił kolejno o udzielenie absolutorium odchodzącym władzom PSR:

- Zarząd Główny
Wynik głosowania: Za: 23, Przeciw: 0, Wstrzymujących: 0.
Zostało udzielone absolutorium Zarządowi Głównemu.

- Komisja Rewizyjna
Wynik głosowania: Za: 23, Przeciw: 0, Wstrzymujących: 0.
Zostało udzielone absolutorium Komisji Rewizyjnej.

- Sąd Koleżeński
Wynik głosowania: Za: 22, Przeciw: 1, Wstrzymujących: 0.
Zostało udzielone absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.

- Rzecznik Etyki Członkowskiej
Wynik głosowania: Za: 22, Przeciw: 0, Wstrzymujących: 0.

Przerwa w obradach od 13:55 do 14:15.

Ad. 13. Dyskusja Programowa — część I — debata nad budżetem, ew. zmiany w statucie Przerwa obiadowa.

Ad. 14. Przedstawienie kandydatur do nowych władz PSR.

Ad. 15. Wybory Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Etyki Członkowskiej.

Wybory Prezesa PSR:

Została zgłoszona kandydatura Małgorzaty Leśniak.

Wyniki głosowania: Głosów: 22, Ważnych: 22, Za: 22, Przeciw: 0, Wstrzymujących: 0.

Prezesem PSR została Małgorzata Leśniak, która wygłosiła przemówienie dziękując jednocześnie za powtórny wybór na stanowisko Prezesa.

Wybory składu Zarządu Głównego PSR:

Zgłoszone kandydatury:
1. Michał Rembas,
2. Radosław Adamiak,
3. Joanna Rutkowska,
4. Paweł Gliński.

Wyniki głosowania: Głosów: 22, Ważnych: 22

1. Michał Rembas, głosów: 22,
2. Radosław Adamiak, głosów: 22,
3. Joanna Rutkowska, głosów: 22,
4. Paweł Gliński, głosów: 22.

W skład Zarządu Głównego weszli wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Wybory składu Komisji Rewizyjnej:

Zgłoszone kandydatury:
1. Aleksander Ciok,
2. Marian Piotr Jankowski,
3. Grzegorz Roman.

Wyniki głosowania: Głosów: 22, Ważnych: 22

1. Aleksander Ciok, głosów: 22,
2. Marian Piotr Jankowski, głosów: 22,
3. Grzegorz Roman, głosów: 22.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Wybory składu Sądu Koleżeńskiego

Zgłoszone kandydatury:
1. Grażyna Morawska,
2. Przemysław Gawlas,
3. Ewa Kwiatkowska,
4. Ilona Boska,
5. Katarzyna Tarnowska.

Ponieważ Grażyna Morawska była w Komisji Skrutacyjnej, głosowano za odwołaniem Jej z tej funkcji bez uzupełniania składu komisji. Wyniki głosowania: odwołano jednogłośnie.

Przystąpiono do właściwego głosowania nad składem Sądu Koleżeńskiego.

Wyniki głosowania: Głosów: 22, Ważnych: 20

1. Grażyna Morawska, głosów: 20,
2. Przemysław Gawlas, głosów: 20,
3. Ewa Kwiatkowska, głosów: 20,
4. Ilona Boska, głosów: 20,
5. Katarzyna Tarnowska, głosów: 20.

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Przerwa w obradach od 15:02 do 15:13

Wybory Rzecznika Etyki Członkowskiej:
Została zgłoszona kandydatura Marka Pawłowskiego.
Wyniki głosowania: Głosów: 22, Ważnych: 22, Za: 22, Przeciw: 0, Wstrzymujących: 0.
Rzecznikiem Etyki Członkowskiej został Marek Pawłowski.

Przerwa w obradach od 15:21 do 18:00.

Ad. 16. Dyskusja Programowa — część II — ustalenie kierunków działań i priorytetów na rok 2010

Ad. 17. Wolne wnioski.

Ukonstytuowano Zarząd Główny w składzie:
Małgorzata Leśniak — prezes
Paweł Gliński — zastępca prezesa,
Radosław Adamiak — skarbnik,
Michał Rembas — sekretarz,
Joanna Rutkowska — członek zarządu.

Przeprowadzone zostały dyskusje o planach działań PSR na rok 2010. W wyniku głosowania wszyscy delegaci jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby przez Zarząd Główny zostały uporządkowane sprawy finansowe związane z ceremoniami humanistycznymi.

Przeprowadzona została dyskusja na temat możliwości głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków lub Delegatów poprzez internet oraz możliwość głosowania korespondencyjnego.

Przeprowadzona została dyskusja na temat ewentualnej zmiany kadencyjności ZG.

Przeprowadzona została dyskusja na temat zmiany terminu corocznego zjazdu.

W wyniku przeprowadzonej wcześniej dyskusji została zgłoszona propozycja zmiany statutu przez Mariana Piotra Jankowskiego:

§ 23 dodaje się ustępy 12 i 13 w brzmieniu:

"12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (lub Delegatów) może być zorganizowane w trybie komunikacji elektronicznej (zwłaszcza internetowej) lub korespondencyjnej.
13. Regulamin Walnych Zgromadzeń odbywających się w trybie ust. 12. uchwala Walne Zgromadzenie Członków (lub Delegatów)."

Wynik głosowania: przyjęto jednogłośnie.

Przeprowadzona została dyskusja nad niedawnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wliczania ocen z religii do średniej.

Ad. 18. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Obrady zostały zamknięte przez Małgorzatę Leśniak o godzinie 19:37.

"Ne nuntium necare"
Radosław Adamiak


 Zobacz także te strony:
I Ogólnopolski Zjazd Racjonalistów i Wolnomyślicieli - fotorelacja
Sprawozdanie Zarządu z działalności PSR w roku 2007
II Ogólnopolski Zjazd Racjonalistów
Sprawozdanie z działalności PSR w 2008
PSR po czterech latach rozwoju i czterech festiwalach racjonalistycznych
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Narodziny
PSR po czterech latach rozwoju i czterech festiwalach racjonalistycznych

 Dodaj komentarz do strony..   


« Władze i organy   (Publikacja: 25-12-2009 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 7038 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365