Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.604.326 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 349 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Schlebianie przysparza przyjaciół, prawda wrogów.
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Polskie konkordaty » Konkordat z 1993 » Prace nad konkordatem » Analizy i oceny prawne

Synopsis uwag i zastrzeżeń wobec tekstu Konkordatu [6]
Autor tekstu: Marek Pernal

Artykuł 26
Kościelne osoby prawne mogą zakładać fundacje. Do fundacji tych stosuje się prawo polskie.

Artykuł 27
Sprawy wymagające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane na drodze nowych umów między Układającymi się Stronami albo uzgodnień między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską.

Uwagi:
"Art. 27 sformułowany jest tak, że dopuszcza (przy powszechnie dziś uznawanej wyższości umów międzynarodowych przed prawem wewnętrznym, nawet konstytucyjnym) zawarcie przewidzianych w tym artykule nowych umów bez konstytucyjnie wymaganej ich ratyfikacji". (4)
Konkordat polski, podobnie jak konkordat włoski z 1984 r. ma charakter „ramowy", ustalający jedynie podstawowe zasady w najważniejszych sprawach i może być uzupełniany przez układy szczegółowe, w zależności od zmieniających się potrzeb (por. T. Włodarczyk, Konkordaty, Warszawa 1986, t. I, s. 211). Zgodnie z poglądem wyrażonym na temat analogicznego przepisu konkordatu włoskiego, „należy domniemywać, że tego rodzaju układy zatwierdzane przez Konferencję Episkopatu z kompetentnymi władzami państwowymi muszą być, zgodnie z Kan. 955 par. 2 nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego zatwierdzane przez Stolicę Apostolską, jak również — co jest zrozumiałe — przez zwierzchnią władzę państwową, której "kompetentna władza państwowa podlega" (J. Wisłocki, Konkordat..., s. 212). W przypadku Polski uzgodnienia poczynione przez Rząd będą oczywiście podlegały zatwierdzeniu przez parlament.

"Konferencja Episkopatu do wszelkich nowych lub dodatkowych rozwiązań musi posiadać upoważnienie Stolicy Apostolskiej. Nie jest to dogodne dla strony rządowej rozstrzygnięcie, bo Stolica Apostolska będzie w rokowaniach dysponowała ogniwem pośrednim i w przyszłości może stwierdzić, że Konferencja Episkopatu przekroczyła zakres swego upoważnienia". (2)

W świetle cyt. wyżej opinii T. Włodarczyka o zatwierdzaniu układów przez władze zwierzchnie obu partnerów — wątpliwość wydaje się nieuzasadniona.

"Konferencja Episkopatu Polski, w skład której wchodzą przecież wyłącznie obywatele polscy (art. 6 ust. 5 konkordatu), może czynić uzgodnienia z rządem Rzeczypospolitej Polskiej będąc do tego upoważnioną przez Stolicę Apostolską, z którą konkordat jest zawierany. Przy czym obywatele państwa polskiego są tu przedstawicielami strony obcej, z którą Rzeczpospolita zawiera umowę międzynarodową". (6)

Jest rzeczą Stolicy Apostolskiej, kogo czyni swoim przedstawicielem do czynienia nowych uzgodnień z rządem polskim.

Artykuł 28
Układające się Strony będą usuwać na drodze dyplomatycznej zachodzące między nimi różnice dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego Konkordatu.

Artykuł przewiduje najmniej praktyczną i najdłuższą drogę dyplomatyczną dla usuwania różnic w interpretacji lub stosowaniu konkordatu. (4)

Artykuł 29
Konkordat niniejszy podlega ratyfikacji. Wejdzie on w życie po upływie 1 miesiąca od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

"Konkordat pomija całkowicie kwestię relacji między jego postanowieniami a obowiązującymi przepisami ustaw państwowych normujących te same zagadnienia w sposób odmienny". (1)
Przepisy konkordatu po ratyfikacji staną się częścią polskiego porządku prawnego. Zgodnie z normami prawa międzynarodowego, Polska będzie zobowiązana dostosować swe ustawodawstwo do norm konkordatu. Ustawami, które będą musiały ulec zmianie są akty prawne, o których mówi się w art. 10 ust. 5 — ustawa z dnia 29 września 1986 r. o aktach stanu cywilnego i ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wszystkie inne akty prawne dotyczące stosunków państwa i Kościoła katolickiego pozostaną w mocy i nie muszą być modyfikowane zanim nie wystąpią praktyczne kolizje w ich stosowaniu w związku z wejściem w życie konkordatu. To, czy kolizje takie będą występować, rozstrzygnie dopiero praktyka łącznego stosowania zapisów konkordatowych i ustawowych. Kwestię tę należy pozostawić orzecznictwu.

Zestawienie źródeł wypowiedzi:
(1) Michał Pietrzak, Nowy konkordat polski, mps (w druku w „Państwie i Prawie").
(2) Jerzy Wisłocki, Konkordat polski 1993. Tak czy nie?, Poznań 1993.
(3) Aleksander Merker, Konsekwencje legislacyjne ratyfikacji konkordatu polskiego z dnia 28 lipca 1993 r.", mps.
(4) Uwagi o konkordacie polskim z dnia 28 lipca 1993 r.", mps.
(5) Bp Jan Szarek (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) na spotkaniu z Premier Hanną Suchocką 11 sierpnia 1993 r.
(6) Feliks Siemieński, Czy konkordat jest potrzebny?", „Dziś", 12/93.
(7) Stanowisko „Neutrum" — Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo w sprawie zawarcia konkordatu, grudzień 1993.

*

Tekst publikowany w: „Konkordat Polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993-1996". Wybór tekstów: Czesław Janik, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Warszawa 1997, przygotowany w Biurze do Spraw Wyznań URM na zlecenie Urzędu Rady Ministrów RP.


1 2 3 4 5 6 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Konkordat a interes społeczny i państwowy
Konkordat polski z 1993 r. a Konstytucja RP z 1997 r. - analiza krytyczna

 Dodaj komentarz do strony..   


« Analizy i oceny prawne   (Publikacja: 16-11-2003 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2928 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365